If you are interested in simplified naturalization, we assume that you speak Hungarian. If you are in the process of learning Hungarian, and are not yet able to fully understand the contents of this page, we are ready to answer your questions sent to consulate.ott@mfa.gov.hu.


Ki kérheti az egyszerűsített honosítást?

Kérem, tanulmányozza a magyar állampolgárságról szóló oldalunkat annak eldöntéséhez, hogy ez-e az Ön esetében a megfelelő eljárás.

Kérelmére kedvezményesen honosítható, illetve visszahonosítható az a nem magyar állampolgár, aki:

 • maga vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását, vagy
 • legalább tíz éve érvényes házasságban él olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelem benyújtásának időpontjában magyar állampolgár, vagy
 • legalább öt éve érvényes házasságban él olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelem benyújtásának időpontjában magyar állampolgár, és közös gyermekük született.

Melyek a honosítás további feltételei?

 • A magyar nyelv ismerete, ezt a kérelmet átvevő konzul rövid beszélgetéssel ellenőrzi.
 • A kérelmező a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban.
 • A kérelmező honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.

Mennyi az eljárás díja?

Az eljárás teljes egészében díjmentes. Konzuli díjat csak a Konzuli Hivatal által készített fordításokért kell fizetni.


Hol nyújthatom be a kérelmemet?

Az állampolgársági kérelmet csak személyesen lehet benyújtani, a postán küldött kérelmet intézkedés nélkül visszaküldjük.

14 évet már betöltött kiskorú kérelmező esetén a kérelmet saját magának és szülőjének (törvényes képviselőjének) is alá kell írnia, így személyesen meg kell jelenniük. Kisebb gyermek nevében a szülő jár el, a gyermek jelenléte nem szükséges. Kiskorú kérelmező esetén mindkét szülő hozzájáruló nyilatkozata szükséges, függetlenül attól, hogy a szülő milyen állampolgár és hogy kérte-e a honosítást (a névmódosításhoz is hozzá kell járulnia).

A kérelmet Ottawában, Torontóban, Montreálban, Vancouverben és kihelyezett ügyfélfogadáson nyújthatja be, tiszteletbeli konzulnál viszont nem.


Milyen nyomtatványokat és mellékleteket kell benyújtanom a kérelemhez?

a)      A személyazonosság igazolására érvényes fényképes igazolványt kell bemutatnia (pl. kanadai útlevél)

b)      Csatolnia kell egy igazolványképet.

c)       Ki kell töltenie a 2023. július 15-vel bevezetett módosított honosítási-visszahonosítási kérelem nyomtatványt. Ennek része a névmódosítási kérelem, a saját kézzel írt életrajz és az egyéb nyilatkozatok.

 • Családtagok közös kérelmet nyújthatnak be.
 • Számítógéppel vagy kék tollal töltse ki!
 • Az önéletrajzot minden kérelmezőnek saját kézírással kell leírnia.
 • Az eskü helyszínéül akkor is Ottawát írja be, ha kihelyezett konzuli fogadónap keretében (Calgaryban, Edmontonban, Montréalban vagy Vancouverben) kíván esküt tenni.

d)      Ki kell töltenie a születés hazai anyakönyvezése iránti kérelmet, és be kell mutatnia az eredeti születési anyakönyvi kivonatát fordítással

e)      Ha házas vagy házas volt, ki kell töltenie a házasság hazai anyakönyvezése iránti kérelmet, és be kell mutatnia az eredeti házassági anyakönyvi kivonatát fordítással

 • Ha van magyar házassági anyakönyvi kivonata, nem kell a házasság hazai anyakönyvezését ismételten kezdeményeznie.
 • Ha Ön vagy házastársa házasságkötést megelőző családi állapota elvált vagy özvegy, az ezt igazoló anyakönyvi kivonatokat, illetve bírósági ítéletet is csatolni kell.
 • Csatolni kell a nem magyar állampolgár házastárs állampolgárságát igazoló okirat – pl. útlevél, állampolgársági bizonyítvány – másolatát.
 • Ha a házasságot felbontotta, töltse ki az adatlapot, és csatolja a házasságot felbontó jogerős bírósági ítéletet! A házasságot felbontó kanadai tartományi legfelsőbb bíróságoktól olyan okiratot („divorce certificate”, „decree absolute”) kell beszerezni, amely konkrét dátummal jelöli meg a házasság felbontásának jogerőssé válását.
 • Ha özvegy, be kell mutatnia házastársa eredeti halotti anyakönyvi kivonatát is.

f)        Ha magyarországi lakcímet szeretne bejelenteni, csatolnia kell egy további igazolványképet, és ki kell töltenie a személyazonosító igazolvány iránti kérelemnyomtatványt.

g)       Ha külföldi lakcímet szeretne bejelenteni, de korábban Magyarországon élt, és bejelentett lakcímmel rendelkezett (pl. bevándorlási vagy nemzeti letelepedési engedéllyel), erről külön nyilatkoznia kell.

h)      Csatoljon okiratot a felmenő magyar állampolgárságának igazolására, ha erre alapozza a kérelmét.

Példák: anyakönyvi kivonat (születési, házassági, halotti), állampolgársági bizonyítvány, opciós bizonyítvány, illetőségi bizonyítvány, honosítási/visszahonosítási okirat, korabeli munkakönyv, cselédkönyv, névváltoztatási-, elbocsátási okirat, iskolai bizonyítvány, korabeli lakcímbejelentő, katonakönyv, korabeli magyar útlevél.

 • A magyar állampolgártól való leszármazás igazolására a plébánosi, lelkipásztori igazolás is alkalmas, ha az 1895 előttről szól.
 • A felmenők tekintetében a házastársaknak értelemszerűen külön felmenőkre kell nyilatkozni a kérelemnyomtatványon
 • Ha hozzátartozó megszerezte a magyar állampolgárságot kedvezményes honosítási eljárásban, és a hivatkozott felmenő ugyanaz a személy, elegendő, ha a családtag honosítási okiratának másolatát benyújtják, ez esetben a felmenőre vonatkozó igazolást nem kell benyújtaniuk.

i)        Ha a honosítást a magyar állampolgárságú házastársra hivatkozva kérelmezi, úgy a felmenők igazolására nincsen szükség, de a házasság fennállását (illetve a közös gyermeket) anyakönyvi kivonattal, és a házastárs nyilatkozatával (a kérelemnyomtatványon) igazolni kell.


Milyen anyakönyvi kivonatokat kell benyújtanom? Szükséges lefordítani őket?

Az elfogadható anyakönyvi kivonatok és a felülhitelesítésük tekintetében itt talál tájékoztatást. Az egyszerűsített honosítási eljárásban minden idegen nyelvű okiratról hiteles fordítást kell csatolni.

 • Az OFFI Zrt.-vel készíttethet fordítást.
 • ​A megfelelő díj ellenében a le tudjuk fordítani angol, francia, vagy német nyelvű okiratát.
 • Kanadában közvetlenül az idegen nyelvről magyarra fordíthat a kanadai fordítói egyesület, a CTTIC tagszervezetének akkreditált fordítója. Ha nem talál megfelelő fordítót, nem latin betűs szövegről (tehát például ukránról vagy cirill betűs szerbről) elfogadható az adott idegen nyelvről angolra vagy franciára, majd angolról vagy franciáról magyarra készített fordítás is.
 • Romániában az igazságügyi minisztérium által kiállított engedéllyel rendelkező fordítók készíthetnek hiteles fordítást.
 • Ukrajnában az ukrán közjegyző által záradékolt fordítások, továbbá az országos kereskedelmi és iparkamara és a megyei kereskedelmi és iparkamarák által készített fordítások hitelesek. 
 • Szerbiában a bírósági tolmácsok készíthetnek hiteles fordítást. 
 • Szlovákiában a bírósági fordítók készíthetnek hiteles fordítást.
 • Szlovéniában az igazságügyi minisztérium által jegyzékbe vett tolmácsok készíthetnek hiteles fordítást.

Hogyan szerzem meg a magyar állampolgárságot?

Ha a köztársasági elnök döntött a honosításáról, Magyarországról megküldik a honosítási okiratot a Nagykövetségnek. Erről értesíteni fogjuk. Az értesítés napjától számított egy éven belül le kell tennie az állampolgársági esküt vagy fogadalmat. Az eskü vagy fogadalom letételének napjával szerzi meg a magyar állampolgárságot.


Melyik magyarországi hatóság jár el, hol találok bővebb tájékoztatást?

Az állampolgársági, valamint a kapcsolódó hazai anyakönyvezési ügyekben Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

Az eljárásról további tájékoztatást az állampolgársági portálon talál!


​Formanyomtatványok

Honosítási-visszahonosítási kérelem  2023. július 15-én módosult a formanyomtatvány
Adatlap honosítással/visszahonosítással magyar állampolgárságot szerzett kérelmezők külföldön történt születésének hazai anyakönyvezéséhez
Adatlap honosítással/visszahonosítással magyar állampolgárságot szerzett kérelmező külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezéséhez
Adatlap a külföldön felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasságról
Személyazonosító adatlap honosított, visszahonosított polgár részére